Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KLANTEN

Lumars Invest BV, handelend onder de benaming MyDailyFood (hierna genoemd MyDailyFood) met maatschappelijke zetel te 3723 Guigoven, Kasteelstraat 7, is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0729.812.558. MyDailyFood is bereikbaar via haar website: www.mydailyfood.be en via email: .

Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen MyDailyFood en de Klant, die tijdens zijn registratie op het Platform en bij zijn Bestelling erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere Overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden. De Overeenkomst betreffende de aankoop en levering van producten uit het Aanbod is tussen de Klant en het betreffende Restaurant. MyDailyFood heeft geen controle over het handelen of nalaten van een Restaurant.

Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op de diensten. MyDailyFood is niet verantwoordelijk voor het Aanbod van het Restaurant. Op het Aanbod zijn de algemene voorwaarden van het Restaurant van toepassing.

Deze ‘ALGEMENE VOORWAARDEN KLANTEN’ zijn van toepassing op de relatie tussen MyDailyFood en de Klanten. Restaurants verwijzen wij door naar de ‘Algemene Voorwaarden Restaurants’.

Artikel 1: Definities

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van het Restaurant dat door de Klant via het Platform bij het Restaurant kan worden besteld, gekocht en afgehaald.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij het Restaurant, bestaande uit de door de Klant geselecteerde items uit het Aanbod.

Dienstverlener: Lumars Invest BV (handelend onder de benaming MyDailyFood), met zetel te 3723 Guigoven, Kasteelstraat 7.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en het Restaurant met betrekking tot de aankoop en het afhalen of leveren van de Bestelling, tot stand gekomen door middel van het Platform en Service.

Platform: de website(s), apps, tools, kiosken en andere apparaten en kanalen van MyDailyFood en aan haar verbonden bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Restaurant: het bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform van MyDailyFood gebruikt.

Restaurantinfo: de informatie van het Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief gelinkte entiteiten zoals bijvoorbeeld bedrijven en scholen), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en / of werkzaamheden die door de Dienstverlener worden aangeboden aan de Klant, o.m. doch niet limitatief bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten tussen het Restaurant en de Klant en het doorsturen van Bestellingen, geplaatst door de Klant naar het aangeduide Restaurant.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Huidige algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Service, in de contractuele relatie bestaande tussen de Dienstverlener en de Klant. MyDailyFood is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn de algemene voorwaarden van het Restaurant van toepassing.

Door gebruik te maken van de Service verklaart de Klant zich onherroepelijk akkoord met huidige algemene voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant via het Platform van MyDailyFood een Bestelling plaatst en daarbij het Aanbod van het Restaurant heeft aanvaard. Het Restaurant is verantwoordelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. MyDailyFood is geen partij bij de Overeenkomst en diens verantwoordelijkheid beperkt zich uitdrukkelijk louter tot de uitvoering van de Service, en strekt zich in geen geval uit tot de uitvoering van de Overeenkomst welke exclusief bestaat tussen de Klant en het Restaurant. MyDailyFood regelt uitsluitend het tot stand komen van de Overeenkomst tussen de Klant en het Restaurant. Het Restaurant machtigt MyDailyFood om namens haar Overeenkomsten te sluiten. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het Restaurant op grond van artikel 6 hieronder.

3.2 De Klant erkent dat door de plaatsing van diens Bestelling, dit is het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘betalen’, een rechtstreekse Overeenkomst tot stand komt tussen het Restaurant en de Klant met betrekking tot het afleveren en afhalen van het bestelde Aanbod, de tijdigheid hiervan en de correctheid hiervan. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, ontstaat er een betalingsverplichting van de Klant ten opzichte van het Restaurant.

3.3 MyDailyFood zal middels dit Platform de Bestellingen, die worden geplaatst door de Klant, registreren en doorgeven aan het relevante Restaurant, evenals de betaling van de Bestelling ontvangen en deze verder doorgeven aan het Restaurant. Het Restaurant heeft MyDailyFood gemachtigd om in naam van het Restaurant de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen. De aankoopprijs wordt dus door MyDailyFood ten behoeve van het Restaurant geïnd.

3.4 De Klant kan haar betalingsverplichting voldoen door middel van een online betaling via het Platform en zal na betaling van de Bestelling via het Platform geen verdere kosten meer verschuldigd zijn aan zowel de Dienstverlener als aan het Restaurant.

3.5 Na ontvangst van de Bestelling, zal MyDailyFood de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen via het Platform. De Klant kan alle informatie omtrent geleverde en geannuleerde Bestellingen alsook toekomstige Bestellingen in een duidelijk overzicht raadplegen via zijn profielpagina. Bestellingen zijn slechts geldig indien zij zichtbaar zijn via de profielpagina van de Klant. De precieze locatie binnen de profielpagina van de Klant waar de bestelinfo te vinden is, alsook de mogelijkheid een Bestelling te annuleren, zal duidelijk worden getoond elke keer bij het plaatsen van een Bestelling door de Klant. Om de dagelijkse klantenervaring niet te belasten en gezien de duidelijk terug te vinden informatie met betrekking tot geplaatste Bestellingen door de Klant, wordt er geen email gestuurd ter bevestiging van een Bestelling door de Klant.

3.6 De Overeenkomst kan slechts door het Restaurant worden uitgevoerd, indien het Restaurant beschikt over de correcte en volledige contactgegevens van de Klant. De Klant dient deze in te vullen tijdens de registratie en de Bestelling en dient onjuistheden of onvolledigheden onverwijld aan MyDailyFood en het Restaurant te melden.

3.7 Om een goede werking van de Service en de Overeenkomst te garanderen, dient de Klant aanwezig te zijn op de door hem aangegeven locatie op het aan hem doorgegeven tijdstip, teneinde zijn maaltijd af te halen. Dit tijdstip zal hem worden doorgegeven na plaatsen van de Bestelling en de betaling ervan via de profielpagina van de Klant zoals bepaalt in artikel 3.5.

3.8 Indien de Klant meer informatie wenst te bekomen over zijn maaltijd of de status van zijn Bestelling, zal hij rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het Restaurant.

3.9 Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die op het Platform van MyDailyFood is weergegeven.

3.10 MyDailyFood publiceert het Aanbod van de Restaurants op haar Platform, overeenkomstig de informatie die de Restaurants hebben aangeleverd. MyDailyFood is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie van de Restaurants op het Platform. Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het Restaurant van toepassing. Het Restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en dranken, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. De Klant is ervan op de hoogte dat het Restaurant ingrediënten en additieven kan gebruiken voor maaltijden en dranken die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het Restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de Bestelling wordt geplaatst. De aanduiding van allergenen bij gerechten is indicatief en de juistheid ervan kan nooit door MyDailyFood worden gegarandeerd.

3.11 MyDailyFood publiceert op haar Platform de informatie van het Restaurant die noodzakelijk is in het kader van de Bestelling op een wijze waarop de informatie voor de Klant duidelijk leesbaar en begrijpbaar is. Alle Restaurantinformatie wordt zodanig weergegeven, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

3.12 De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de gehanteerde prijzen, die in het Aanbod worden gehanteerd middels de Service, kunnen verschillen van de prijzen, gehanteerd ter plaatse in het Restaurant.

3.13 Het betreffende leverende Restaurant behoudt zich het recht voor om zijn klanten meerdere Bestellingen in één verpakking te verzenden, waarbij de versheid en kwaliteit van de Bestelling gewaarborgd blijft.

3.14 Alvorens de overhandiging van de Bestelling kan het Restaurant vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet correct kan identificeren of niet voldoet aan de eisen van minimumleeftijd, weigert het Restaurant de betreffende producten aan de Klant te overhandigen. In dit geval dient de Klant geen betaling te doen en komt er geen koopovereenkomst tot stand.

3.15 MyDailyFood beschouwt als Klant elke natuurlijke of rechtspersoon die de Bestelling via het Platform heeft geplaatst, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment wordt meegedeeld aan MyDailyFood. Degene die een Bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

Artikel 4: Overmacht

MyDailyFood kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van een Overeenkomst indien deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van onvoorzienbare feiten of omstandigheden die buiten de eigen wil om gaan, zoals, niet uitputtend: opengebroken of afgezette straten, oorlogen, brand, vertragingen op de weg, invasies, mobiliseringen, inbeslagnemingen, embargo’s, rebellieën, revoluties, opstanden, burgeroorlogen, natuurrampen en stakingen. De partijen komen overeen dat virussen of andere fouten die voortkomen uit een niet-toegestane toegang tot de site beschouwd worden als gevallen van overmacht. MyDailyFood heeft het recht aan de diensten een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de Klant.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

De voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van MyDailyFood. Zij mogen zonder toestemming van MyDailyFood niet door de Klant worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd. De Klant is verplicht de intellectuele eigendomsrechten te respecteren die toekomen aan de producten en diensten die gebruikt worden door MyDailyFood en haar partners op de website, conform de Belgische en Europese wetgeving die op dit gebied van kracht zijn.

Artikel 6: Annulering Overeenkomst

6.1 Gezien de bederfelijkheid van het Aanbod van de Restaurants heeft de Klant na het plaatsen en betalen van diens Bestelling geen recht om de Overeenkomst te annuleren. Annulering van de Bestelling door de Klant is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft dat annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.

6.2 Het Restaurant heeft in een beperkt aantal gevallen de mogelijkheid om de Overeenkomst, na bestelling en betaling ervan door de Klant, alsnog te beëindigen. Bijvoorbeeld indien het Aanbod niet meer beschikbaar is, indien er een gegrond vermoeden is van fraude of misbruik van kortingscodes, de Klant foutieve informatie heeft verstrekt, andere contactgegevens heeft opgegeven, bij gegronde twijfel omtrent de juistheid of de authenticiteit van de geplaatste Bestelling of in geval van overmacht.

6.3 MyDailyFood heeft het recht om namens het Restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gegronde twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens.

6.4 Zonder uitsluiting van andere routes van beroep, kan MyDailyFood een account opschorten of beëindigen indien blijkt dat (naar aanleiding van een zin, transactie, handeling of politie-onderzoek, een verzekering misdrijf of via informatie bekomen van een derde partij) een lid is betrokken bij frauduleuze activiteiten in verband met de site.

6.5 Indien de Klant een valse Bestelling plaatst, misbruik maakt van kortingscodes of deze onrechtmatig verstrekt aan derden, de betaling niet nakomt of niet aanwezig is op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen, of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan MyDailyFood besluiten om de huidige alsook de toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.

6.6 Indien MyDailyFood een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal het Platform dit bedrag automatisch overboeken naar de online Portemonnee van de Klant. De Klant kan vervolgens nog steeds via de Dienstverlener vragen dit bedrag terug over te schrijven op het rekeningnummer van waar de initiële betaling geschiedde. Indien het bedrag in de online portemonnee is samengesteld uit bedragen van geannuleerde bestellingen, kunnen de transactiekosten die hiermee gepaard gingen worden afgehouden.

Artikel 7: Klachten en aansprakelijkheid

7.1 Indien de Klant een klacht heeft over het Aanbod, de Bestelling of de Overeenkomst, dient hij zich exclusief te wenden tot het Restaurant waarmee hij een rechtstreekse Overeenkomst heeft gesloten. Het Restaurant is exclusief verantwoordelijk voor het Aanbod en de uitvoering van de Overeenkomst, MyDailyFood kan enkel een bemiddelende rol aannemen. MyDailyFood doet het mogelijke om te controleren en bij te sturen waar noodzakelijk.

7.2 Indien de Klant een klacht heeft over de Service zal hij deze zo spoedig mogelijk per e-mail of via het contactformulier aan MyDailyFood doorgeven, die binnen een redelijke termijn hierop zal antwoorden. MyDailyFood streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk te behandelen, doch ten laatste binnen twee werkweken.

7.3 Indien de Klant een klacht neerlegt bij het Restaurant en/of de Dienstverlener, zal de Klant deze klachten volledig en duidelijk omschrijven.

7.4 MyDailyFood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform en garandeert niet dat de site nooit onderbroken zal worden. MyDailyFood is niet verantwoordelijk voor defecten, gebreken of communicatieproblemen, noch voor problemen met verbindingen, berichten of toegang.

7.5 MyDailyFood is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en van de Informatie van de Restaurants op het Platform.

7.6 MyDailyFood is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door het Restaurant.

7.7 MyDailyFood is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verlies of schade aangericht aan de computers van de klanten.

7.8 MyDailyFood is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. MyDailyFood kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van MyDailyFood is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende opdracht.

7.9 MyDailyFood kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gelijk welke schade die aangericht werd door het gebruik van de site en/of consumptie van de producten, daaraan toegevoegd maar niet uitputtend, directe en indirecte schade, uitgezonderd schade voortkomend uit eigen bedrog of grove fout.

7.10 MyDailyFood kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet geleverd krijgen van Bestellingen wanneer het minimale bestelbedrag (indien van toepassing voor het Restaurant) niet bereikt wordt.

7.11 Telkens als een Klant een klacht meldt over verzendingen, vertragingen en/of beschadigde producten uit het Aanbod van het Restaurant, of andere klachten over het verloop van de diensten, moet deze klacht op echte feiten gebaseerd zijn en kan deze gebruikt worden voor juridische doeleinden. MyDailyFood behoudt zich het recht voor om zulke klachten te controleren om de Klant een optimale Service te kunnen garanderen en de waarheid ervan na te gaan.

Artikel 8: Privacy

MyDailyFood verwerkt de persoonsgegevens van de Klant, zoals uiteengezet in het Privacy Statement. De Klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze manier van persoonsgegevensverwerking.

Artikel 9: Varia

Bovenstaande algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door MyDailyFood van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. Een eventueel in gebreke blijven van MyDailyFood om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enige andere bepaling kunnen impliceren.

Het is het Restaurant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met MyDailyFood afgesloten Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MyDailyFood. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

In het geval dat een of meer items in de algemene voorwaarden zouden worden beschouwd als illegaal, niet-afdwingbaar of niet van toepassing bij een beschikking van Justitie, blijven alle andere secties van deze voorwaarden van kracht.

In de relatie tussen MyDailyFood en de Klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil kan door MyDailyFood worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt en Tongeren onverminderd het recht voor MyDailyFood om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de Klant.